OGÓLNE WARUNKI GWARACJI

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. EUROCENTRUM-POLSKA Sp. z o.o., ul. Łuczanowicka 30, 31-766 Kraków, posiadająca NIP 6782914466, REGON 356795245 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000195410 (dalej: „PRODUCENT”), niniejszym udziela nabywcy (dalej: „KLIENT”) urządzenia swojej produkcji typu EKOZGNIATARKA (dalej: „URZĄDZENIA”) wskazanego w karcie gwarancyjnej (dalej: „KARTA GWARANCYJNA”) GWARANCJI na warunkach opisanych w niniejszym dokumencie (dalej: „OWG”). 
2. Gwarancją objęte są wyłącznie Urządzenia zakupione przez Klienta w ramach Autoryzowanej Sieci Dystrybucyjnej (dalej: „ASD”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Informację odnoszącą się do autoryzowanych partnerów firmy EurocentrumPolska uzyskać można w siedzibie Producenta, telefonicznie pod numerem: +48 664 15 15 15, oraz na stronie internetowej www.ekozgniatarki.pl . 
4. Przed rozpoczęciem korzystania z Urządzenia należy uważnie przeczytać dołączoną instrukcję obsługi.

§ 2. Okres gwarancji

1. Długość okresu ochrony gwarancyjnej każdego nowego Urządzenia typu Ekozgniatarka, zakupionego w ramach autoryzowanej sieci dystrybucyjnej wynosi łącznie 12 miesięcy.
2. Okres gwarancji liczony jest od dnia zakupu. Wady urządzenia, zgłoszone w Centrum Serwisowym Producenta (dalej „CSP”) po upływie okresu gwarancji, nie są objęte gwarancją.
3. Klient jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 jeżeli w tymże okresie zawiadomił Producenta o wadzie.

§ 3. Warunki gwarancji

1. Gwarancja obejmuje wszelkie wady ujawnione w okresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 OWG, powstałe z przyczyn tkwiących w Urządzeniu.
2. W przypadku stwierdzenia Wady w okresie trwania ochrony gwarancyjnej, Klient powinien zgłosić Producentowi reklamację, kontaktując się z Centrum Serwisowym Producenta.
3. Wadę Urządzenia należy zgłosić niezwłocznie po jej ujawnieniu, telefonicznie, pod numerem: +48 664 15 15 15, za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: serwis@ekozgniatarki.pl lub poprzez przesłanie wypełnionego formularza, zamieszczonego na stronie internetowej Producenta: www.ekozgniatarki.pl nie później niż w terminie 30 dni od chwili wystąpienia wady.
4. Po zgłoszeniu reklamacji, Producent w terminie 48h rozpatrzy jej zasadność.
5. Z chwilą stwierdzenia Wady, Klient powinien zaprzestać użytkowania Urządzenia. Niezastosowanie się do tego zalecenia prowadzić może do pogłębienia Wady lub dalszych uszkodzeń, co stanowi podstawę do nieuznania reklamacji przez Producenta.
6. Zgłaszając reklamację, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Producenta. Dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi serwisowej. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów (z uwzględnieniem RODO).
7. W okresie trwania Gwarancji Producent zobowiązuje się do realizacji naprawy Urządzenie będącego przedmiotem reklamacji w miejscu jago zainstalowania.
8. W przypadku konieczności wykonania naprawy w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym (dalej „APS”) transport Urządzenia do punktu i zwrot do Klienta odbywa się na koszt Producenta.
9. W przypadku naprawy reklamowanego Urządzenia w miejscu używania, klient powinien zapewnić miejsce i warunki do naprawy.
10. Podstawą rozpatrzenia reklamacji przez Producenta jest dostarczenie przez Klienta dołączonej do Urządzenia: - wypełnionej przez ASD karty gwarancyjnej - przedstawienie dowodu zakupu w postaci faktury lub paragonu.
11. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia Urządzenia będącego przedmiotem reklamacji, Wady usunięte zostaną przez Producenta w terminie nie przekraczającym 30 dni kalendarzowych. W przypadkach wymagających sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, Producent skontaktuje się z Klientem i wskaże nowy termin usunięcia Wady.
12. Okres gwarancji reklamowanego Urządzenia przedłuża się o czas, w ciągu którego wskutek wady objętej gwarancją, uprawniony z gwarancji nie mógł z niego korzystać, tj. o liczbę dni od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia udostępnienia klientowi naprawionego Urządzenia plus dodatkowe 30 dni.
13. W przypadku braku podstaw do uwzględnienia reklamacji w ramach udzielonej Gwarancji, Producent poinformuje zgłaszającego o nieuwzględnieniu zgłoszenia oraz uzasadni swoje stanowisko na piśmie.
14. Jeśli w okresie trwania Gwarancji naprawa Urządzenia okaże się niemożliwa lub nieuzasadniona ekonomicznie, Producent poinformuje o tym Klienta i zaoferuje Klientowi wymianę Urządzenia na nowy i pozbawiony wad albo zaproponuje zwrot całości zapłaconej ceny.
15. Producent pokrywa koszty dostawy do Klienta naprawionych lub wymienionych Produktów.

§ 4. Odmowa przyjęcia reklamacji

Producent odmawia przyjęcia reklamacji w przypadku: 

1. stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi
2. udostępnienia do naprawy urządzenia bez kompletnego osprzętu standardowego, bez tabliczki znamionowej
3. stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu
4. nieważnego dokumentu gwarancyjnego oraz braku dowodu zakupu
5. braku udokumentowanych okresowych przeglądów technicznych urządzenia przez APS
6. naruszenie zabezpieczeń Urządzenia (plomb, naklejek gwarancyjnych, naklejek zawierających numer seryjny), a także dokonanie przez Klienta jakichkolwiek modyfikacji urządzenia lub napraw urządzenia z pominięciem trybu określonego w OWG.

§ 5. Wyłączenia Gwarancji

Gwarancją jakości nie są objęte wady:

1. części zamiennych i elementów wyposażenia podlegających normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu takich jak: uszczelnienia, filtry, elementy ślizgowe, olej hydrauliczny.
2. mechaniczne, spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (pęknięcia, złamania, przecięcia, przetarcia, odkształcenia spowodowane niewłaściwym wsadem lub nierównomiernym jego rozmieszczeniem, zatarcie pompy spowodowane brakiem oleju).
3. wywołane pracą, bądź składowaniem urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach tzn. dużej wilgotności, zbyt niskiej (mróz) bądź zbyt wysokiej temperatury otoczenia.
4. spowodowane wadliwą instalacją elektryczną użytkownika
5. spowodowane zalaniem, zawilgoceniem podzespołów elektrycznych bądź elektronicznych wodą
6. termiczne
7. uszkodzenia wynikłe z zaniechania przez Klijenta czynności konserwacyjnych i obsługowych przewidzianych w instrukcji obsługi i dokumentach towarzyszących
8. uszkodzenia wynikłe ze stosowania nieoryginalnych, niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych i wyposażenia, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.
9. usterki powstałe wskutek kontynuowania pracy niesprawnym urządzeniem czy osprzętem
10. usterki powstałe wskutek zdarzeń losowych jak zalanie, pożar, wyładowania elektryczne i inne klęski żywiołowe

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu rękojmi za wady wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16 poz. 93 z późn. zm. tekst jedn. Dz. U. z 2014r. nr 0 poz. 121)
2. W przypadku niezgodności ocen dotyczących wystąpienia bądź nie wystąpienia wady, strony mogą się odwołać do oceny powołanego za obopólnym porozumieniem rzeczoznawcy lub jednostki badawczej. Koszty ekspertyzy zostaną rozliczone wedle uzgodnień pomiędzy Producentem a Klientem.
3. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące rozpatrywania reklamacji prosimy kierować do CSP tel.: +48 664 15 15 15, e-mail: serwis@ekozgniatarki.pl
4. Wszelkie spory wynikające z gwarancji powstałe lub mogące powstać pomiędzy Eurocentrum-Polska, a Użytkownikiem niebędącym konsumentem w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, zostają poddane sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Eurocentrum-Polska.
5. Pozostałe warunki gwarancji regulują przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).